Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2018

Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού στο Βραχόκηπο με

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τη μέχρι σήμερα πορεία του Συνεταιρισμού.

  2. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού για το οικον. έτος 2017.

  3. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών) η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1667/1986 και το άρθρο 16 του καταστατικού μας, θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, στις 13 Ιουνίου 2018, ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Η.Δ.

Σε περίπτωση που στις 13/06/2018 δεν υπάρξει απαρτία (παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των μελών) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα,
στις 20 Ιουνίου 2018, ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Η.Δ.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 11 του καταστατικού, υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και το Ε.Σ. γίνονται δεκτές μέχρι και τρεις μέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποψηφιότητες μπορούν να σταλούν και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση galatisp@gmail.com (όπου θα επισυνάπτεται σαρωμένη η αίτηση). Λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας του θέματος, παρακαλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Π. Γαλάτης

Κ. Μυλωνάς