Ο Συνεταιρισμός

Ο Συνεταιρισμός έχει επωνυμία «Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΔΕ Νομού Ηρακλείου ΣΥΝ. Π.Ε.» (Π.Ο.Συ.Δα.Ν.Η.) ιδρύθηκε με κατασταστκό στις 4-9-1984 και λειτουργεί νόμιμα από την δημοσίευση στο με αριθμό 421 / 9-7-1985 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Β , τής με αριθμό 46091/1015/24-6-1985 υπουργικής αποφάσεως του Yπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

Εν συνεχεία , εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης του Συνεταιρισμού ,πού βρίσκεται στη θέση Πλατύβολα – Γεροκόλυμπος –Καθιές –Ζαχαριά της περιοχής Βαθιανού Κάμπου πρώην κοινότητας Κάτω Βάθειας Ηρακλείου, το πολεοδομικό σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής , δημοσιεύτηκε δε νόμιμα στο με αριθμό 55 / 2-2-1989 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , Τεύχος τέταρτο .

Με την υπ’ αριθμ. 3/ 11-11-14 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το Καταστατικό αυτό προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της ισχύουσας συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 39 του ν.4030/2011 και άρθρο 31 του Ν. 4067/2012) .

Ο με το παρόν Καταστατικό λειτουργών Αστικός-Οικοδομικός Συνεταιρισμός, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Ε δ ρ α τού Συνεταιρισμού και κέντρο των δραστηριοτήτων του είναι σήμερα τα γραφεία του που ευρίσκονται στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου μέσα στον χώρο του οικισμού Βραχόκηπος στο Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσσου .

Ο συνεταιρισμός είναι μη κερδοσκοπικός αλλά οικονομικός.  Ο Συνεταιρισμός έχει 444 μέλη και η έκτασή του είναι 444 στρέμματα.

Κατά την Γενική Συνέλευση της 27/06/2018 εξελέγησαν τα παρακάτω μέλη στα όργανα του Π.Ο.Συ.Δα.Ν.Η. και έλαβαν τις παρακάτω θέσεις κατόπιν της συστάσεώς τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παπαντωνάκης Μάνος Πρόεδρος
Βιδάκης Μηνάς Αντιπρόεδρος
Γαλάτης Παναγιώτης Γραμματέας
Βασιλάκης Ιωάννης Ταμίας
Χουρδάκης Νίκος Μέλος