Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ

Με το υπό χρονολογία 4-9-1984 καταστατικό ιδρύθηκε ο Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΔΕ Νομού Ηρακλείου , και λειτουργεί νόμιμα από την δημοσίευση στο με αριθμό 421 / 9-7-1985 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Β , τής με αριθμό 46091/1015/24-6-1985 υπουργικής αποφάσεως του Yπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος , με την οποία εγκρίθηκε όπως τροποποιήθηκε το παρόν καταστατικό . Εν συνεχεία , εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης του Συνεταιρισμού ,πού βρίσκεται στη θέση Πλατύβολα – Γεροκόλυμπος –Καθιές –Ζαχαριά της περιοχής Βαθιανού Κάμπου πρώην κοινότητας Κάτω Βάθειας Ηρακλείου , το πολεοδομικό σχέδιο και ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής , δημοσιεύτηκε δε νόμιμα στο με αριθμό 55 / 2-2-1989 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , Τεύχος τέταρτο .

Ηδη σήμερα με την υπ’ αριθμ. 3/ 11-11-14 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, τροποποιήθηκε το Καταστατικό αυτό προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της ισχύουσας συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του άρθρου 39 του ν.4030/2011 και άρθρο 31 του Ν. 4067/2012) .

Ο με το παρόν Καταστατικό λειτουργών Αστικός-Οικοδομικός Συνεταιρισμός, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι «ΠAPAΘEPIΣTIKOΣ OIKOΔOMIKOΣ ΣYNETAIPIΣMOΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ.Ε ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣYN.Π.E >>.

Ε δ ρ α τού Συνεταιρισμού και κέντρο των δραστηριοτήτων του είναι σήμερα τα γραφεία του που ευρίσκονται στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου μέσα στον χώρο του οικισμού Βραχόκηπος στο Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσσου .

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι μη κερδοσκοπικός , αλλά οικονομικός που εξυπηρετεί την πραγμάτωση των επιδιώξεών του και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας , της συλλογικής προσπάθειας και της συνεταιριστικής δράσης , στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ειδικότερα επιδιώκει, μετά από την αγορά οικοπεδικής έκτασης που βρίσκεται στην περιφέρεια της πρώην Κοινότητας Κάτω Βάθειας Ηρακλέιου του πρωην Δήμου Γουβών και ήδη Δήμου Χερσονήσσου , και μετα από την ανάλογη διαμόρφωση της , να προβεί σε κατασκευές παραθεριστικών κατοικιών τις οποίες και θα διανείμει στα μέλη του, μετά την τελική αποπεράτωσή τους, και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής παραθεριστι­κής κατοικίας προς όφελος των μελών του . Για να εκπληρώσει τον σκοπό του αυτό ο Συνεταιρισμός μπορεί να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες.

1. Να παίρνει κάθε λογής δάνεια ή να κάνει ανάλογες συμβάσεις με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για τη χορήγηση δανείων που θα εξυπηρετήσουν τη στέγαση των συνεταίρων.

2. Να κάνει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσω­πο, το οποίο θα αναλάβει τη μελέτη, την τοπογράφηση, τη ρυμοτό­μηση σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους και γενικά τα έργα υποδομής, καθώς και την ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων κοινής χρήσης και ωφέλειας.

3. Να ενοικιάζει αποθήκες και μεταφορικά μέσα, για αποθήκευ­ση και μεταφορά των πάσης φύσης υλικών για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού.

4. Γενικά μπορεί να προβαίνει έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε οποιαδήποτε σύμβαση ενέργεια και εργασία η οποία κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συνεταιρισμού.

Κατά την εκπλήρωση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός υποχρεώ­νεται να προσαρμόζει τα προγράμματά του σύμφωνα, με το γενικό­τερο στεγαστικό και οικιστικό πρόγραμμα όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από τους ισχύοντες νόμους, προεδρικά διατάγματα κ.λπ.

5. Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί ή με παρα­γωγή κατοικίας από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα ή με διανομή αυτοτελών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη.

Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού με ποινή διάλυσής του.

– Η σημερινη εκταση του Συνεταιρισμού είναι 448 στρέμματα και ευρίσκεται στη θέση Πλατύβολα – Γεροκόλυμπος –Καθιές –Ζαχαριά της περιοχής Βαθιανού Κάμπου πρώην κοινότητας Κάτω Βάθειας Ηρακλείου.

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη. Μετα την εκπλήρωση του σκοπού του , ο Συνεταιρισμός μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις , για εξωραϊστικούς , κοινωφελείς και αναπτυξιακούς σκοπούς και για την συντήρηση των έργων υποδομής .

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Τά μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού είναι :

Α) Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είναι δάσκαλοι, ή νηπιαγωγοί που έχουν την καταγωγή τους από το Νομό Ηρακλείου ή υπηρετούν στο Νομό Ηρακλείου καθώς και μέλη των οικογενειών τους μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας , όπως και άλλα πρόσωπα και ιδιώτες πού ενέκρινε το ΔΣ την συμμετοχή τους στον Συν/μό , και όσα εν γένει πρόσωπα εμπνέονται από τις αρχές και επιδιώξεις του Συνεταιρισμού και δεν είναι μέλη άλλου συνεταιρισμού με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό .

Β) Νομικά πρόσωπα .

Τά μέλη του Συν/μού σήμερα είναι τετρακόσια σαράντα τέσσερα (444) αριθμητικώς και ολογράφως και αναφέρονται ονομαστικά στις συνυποβαλλόμενες καταστάσεις μελών .

2. Μ έ λ η του Συνεταιρισμού δ ε ν μπορούν να γίνουν:

α) Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μέλους άλλου οικοδομικού Συνεταιρισμού για απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας.

β) Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου Οικοδομικού Συνεταιρισμού και που έφυγαν ή διαγράφηκαν χωρίς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και μέχρι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές.

γ) Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγό­ρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τη διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

3. Ε γ γ ρ α φ ή μ έ λ ο υ ς : Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού, μετά τη σύστασή του, πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση. Η αποδοχή του αιτούντα, ως συνεταίρου, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Η εγγραφή των νέων μελών από το Δ.Σ. εγκρίνεται από την επομένη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους όμως αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα τα οποία προβλέπει ο Νόμος μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή/έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση και την καταβολή εκ μέρους τους της συνεταιριστικής μερίδας. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
– Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει κατά την είσοδο του στον Συνεταιρισμό, εκτός από την αξία της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

4. Σ χ έ σ ε ι ς Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ κ α ι μ ε λ ώ ν:

α) Οι σχέσεις ανάμεσα στο Συνεταιρισμό και τα μέλη του καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 1667/86 , όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 Ν 4030/2011 και στο άρθρο 30 του Ν 4067/2012 , καθώς και από τις διατάξεις τού παρόντος καταστατικού. Οι διατάξεις του εμπορικού και του αστικού δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά .

β) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που να βλάπτουν τα συμφέροντά του.

γ) Η ιδιότητα του μέλους έχει σαν συνέπεια την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότη­τες του Συνεταιρισμού.

5. Έ ξ ο δ ο ς μ έ λ ο υ ς :

α) Κάθε μέλος μπορεί να εξέλθει από το Συνεταιρισμό τρία τουλάχιστον χρόνια μετά την ημερομηνία εγγραφής του. Η αποχώρηση γίνεται μέ έγγραφη δήλωση προς τη διοίκηση του Συνεταιρισμού τρείς μήνες τουλάχιστον πριν το τέλος της οικονομικής χρήσης .

β) Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές Συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης στην οποία εξέρχεται. Αν είναι μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, παύει να μετέχει στις συνεδριάσεις τους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου.

γ) Στό μέλος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα πού εισέφερε , το αργότερο τρείς μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης , μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση η ο αποκλεισμός .

Η αγωγή του εξερχόμενου μέλους για την πληρωμή της συνεταιρικής του μερίδας παραγράφεται μετά διετία από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής.

6. Δ ι α γ ρ α φ ή μέλους

α) Η διαγραφή μέλους του Συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

αα) Όταν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παρα­χάραξη σφραγίδων, απάτη σε βάρος της περιουσίας του Συνεταιρισμού ή του Δημοσίου.

8αβ) Όταν αποδεδειγμένα ασκεί δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

αγ) Όταν καθυστερεί την καταβολή της συνεταιρικής μερί­δας που οφείλει, ή μέρος αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά πού έχει καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνελέυσεως για χρόνο μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

αδ) Όταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

αε) Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή διαγραμμένου μέλους στον Συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφτηκε.

7. Δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α γ ρ α φ ή ς μ έ λ ο υ ς

Για τον Αποκλεισμό – Διαγραφή μέλους λαμβάνεται απόφαση – εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, νομίμως αιτιολογημένη, που γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει κλήση προς απολογία σε τακτή ημέρα και ώρα. Μετά τη λήψη της απολογίας και κατά την επόμενη Γενική συνέλευση που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία των άρθρων 5 παρ.4 και 6 εδ. 2 του Ν.1667/86 ήτοι απαρτία 2/3 των μελών και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού, το μέλος διαγράφεται. Η διαγραφή συνεταίρου γνωστοποιείται σε αυτόν με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που περιέχει και τους λόγους της διαγραφής. Μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την ακύρωση της περί αποκλεισμού του απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που παρήλθε άπρακτη η προθεσμία (δύο μήνες) προσβολής της περί αποκλεισμού απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

8) Θ ά ν α τ ο ς μ έ λ ο υ ς

Η Συνεταιριστική μερίδα του θανόντος μέλους περιέρχεται στους κληρονόμους, μετά από τη νόμιμη αποδοχή κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., συντασσομένης σχετικής έκθεσης αποδοχής και δήλωσης φόρου κληρονομίας.

Σε περίπτωση θανάτου μέλους που οι κληρονόμοι του δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στον συνεταιρισμό το μέλος διαγράφεται στο τέλος της χρήσης που επήλθε ο θάνατος. Εως την διαγραφή του θανόντος μέλους η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόμων του. Σε περίπτωση ανηλίκων κληρονόμων ασκείται από το νόμιμο επίτροπο και σε περίπτωση περισσοτέρων συγκληρονόμων από ένα ορισμένο μεταξύ των νόμιμο εκπρόσωπο μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

9) Γ ε ν ι κ έ ς διατάξεις αντικατάστασης μέλους
Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που εξήλθε από το Συνεταιρισμό, για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, με νέο μέλος υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μέλους αυτού για παραθεριστική κατοικία.
Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή διαγράφεται αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσης μέσα στην οποία έγινε ο αποκλεισμός – διαγραφή ή η αποχώρηση. Ο Συνεταίρος που αποχωρεί ή αποκλείεται λαμβάνει εκτός από την μερίδα του και ανάλογο ποσό προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του αποχωρούντος, με οποιοδήποτε τρόπο από το Συνεταιρισμό, μέλους.

Η ενδεχόμενη πραγματική ή εκτιμώμενη υπεραξία της μερίδας κατά τη στιγμή διενέργειας της αποχώρησης δεν λαμβάνεται υπ όψιν.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι Συνεταίροι έχουν δικαίωμα:

α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της διοίκησης.

β) Να συμμετέχουν σε όλα τα λαμβανόμενα από το Συνεταιρισμό μέτρα σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης,.

γ) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέχουν στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές, αποφάσεις κ.λπ.

δ) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων όποτε θέλουν και του ισολογισμού , του λογαριασμού κερδών –ζημιών καί του απολογισμού προ δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών πρίν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι Συνεταίροι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις. Ητοι νά :

α) Ευθύνονται για τα χρέη του Συν/μού έναντι των τρίτων , ο καθένας σ ολόκληρο και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.

β) Καταβάλλουν κανονικά το ποσό της τακτικής εισφοράς και των εκτάκτων εισφορών που θα προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τις συνδρομές και δικαιώματα εγγραφής.

β) Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και εργασιών, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

γ) Να μη δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά την εκτέλεση του έργου του Συνεταιρισμού , και να συνεργάζονται και να συμμετέχουν συλλογικα στην λειτουργία του .

δ) κάθε νέος συνεταίρος , υποχρεούται να καταβάλλει εκτός από το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας του , και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού , όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης . Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό .

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Συγκρότηση διοικητικού Συμβουλίου:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευ­ση των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού. Αποτελείται από πέντε μέλη μεταξύ των οποίων εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για αναπλήρωση λόγω προσωρινού κωλύματος ή απουσίας τακτικών μελών του. Τα ίδια αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν προσωρινά, μέλη της διοίκησης σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης, διαγραφής, ανάκλησης ή διαρκούς άλλου κωλύματος.

2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Όσοι θέλουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέλους του Δ.Σ. υποβάλλουν σχετική αίτηση προς αυτό τρεις μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το απόγευμα της ίδιας μέρας το Δ.Σ. προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

3. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά στο πρακτικό του Δ.Σ., κυρωμένο αντίγραφο του οποίου τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο της αίθουσας συνεδρίασης Γ.Σ. και στη θύρα των γραφείων του Συνεταιρισμού. Όμοιο αντίγραφο παραδίνεται στην εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

4. Τό ψηφοδέλτιο εκλογής ΔΣ και εποπτικού συμβουλίου είναι ενιαίο για όλους τους υποψηφίους και καταρτίζεται ξεχωριστά για το κάθε όργανο . Μπορεί όμως να γίνουν και συνδυασμοί. Στην αρχή του ψηφοδελτίου αναγράφονται με αριθμητική και απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών μελών του Δ.Σ. και κατόπιν τα ονόματα των αναπληρωματικών. Ύστερα τα ονόματα των τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, στη συνέχεια των αναπληρωματικών για το Ε Σ. και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων για οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο, ή αντιπροσωπεία. Τα ψηφοδέλτια που αναγράφουν ονόματα υποψηφίων που δεν έχουν ανακηρυχθεί θεωρούνται άκυρα.

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοκητικό και στο εποπτικό συμβούλιο . Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου , δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μεχρι και δευτέρου βαθμού .

Αν τά μέλη του Συν/μού συνεταιρισμού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε δεν απαιτείται η εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος αριθμός των μελών μπορεί να είναι και δύο. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των μελών κάτω των εικοσιπέντε δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του .

5. Ε κ λ ο γ ή Δ. Σ : Οι εκλογείς εκφράζουν την προτίμησή τους με σταυρό που βάζουν δεξιά ή αριστερά από τα ονόματα των υποψηφίων που προτιμούν.

Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό προτίμησης θεωρείται άκυρο . Αν οι εκλογές γίνονται με συνδυασμούς υποψηφίων τότε λογίζεται υπέρ του συνδυασμού. Η συλλογή ψηφοδελτίων γίνεται μέσα σε ψηφοδόχο, κατάλληλα σφραγισμένη. Πριν αρχίσει η ψηφοφορία το ΔΣ παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή , η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση πρίν από τήν ψηφοφορία , κατάλογος των συνεταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και το απαραίτητο εκλογικό υλικό και η ψηφοδόχος η οποία σφραγίζεται. Η ψηφοφορία για την εκλογή ΔΣ είναι μυστική. Για τη διεξαγωγή γενικά της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτρο­πή. Εκλέγονται είτε ως τακτικά μέλη είτε ως αναπληρωματικά αυτά που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτι­μήσεως.

Η Εφορευτική Επιτροπή μονογραφεί τα ψηφοδέλτια την ώρα της διαλογής και παραδίδει στο Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέχθη­κε το πραχτικό της εκλογής με όλα τα σχετικά της εκλογής (ψηφοδέλτια, πίνακες όσων ψήφισαν, πίνακες διαλογής όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κ.λπ.). Εάν σε Γενική Συνέλευση τα θέματα είναι τέτοια ώστε να μην επαρκέσει ο χρόνος για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, καθορίζεται από τη Γ.Σ., νέα ημερομηνία γι” αυτό, οπότε η Γ.Σ. θεωρείται ότι διακόπηκε και συνεχίστηκε την ημερομηνία που καθόρισε η Γ.Σ.

6) Με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το συντομότερο σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους. Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών πού τηρείται στο Ειρηνοδικείο του τόπου της έδρας του .

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε μήνα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση και σε μέρες που ορίζονται από αυτό προηγούμενα. Το Δ.Σ. μπορεί να συνέλθει και έκτακτα αν προσκληθεί από τον Πρόεδρο κάθε μέλος με ιδιαίτερη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Επίσης συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο και όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του , και πάντως όχι λιγότερα από δύο μέλη , με έγγραφη αίτηση της σύγκλησης. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τά απόντα , και αποφασίζει εγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων .

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και εκτελούνται αφού εγγραφούν στο για το σκοπό αυτό κρατούμενο αριθμημένο βιβλίο πραχτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αποκλείεται η εκπροσώπηση μέλους του ΔΣ από άλλο μέλος . Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ , ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, μέλος του ΔΣ , όταν συζητείται θέμα πού αφορά στο ίδιο , το συζυγό του ή συγγενή του μέχρι πρώτου βαθμού.

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις και δικαιώματα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. διοικεί και εκπ[ροσωπεί τον Συν/μό κατά τις διατάξεις του καταστατικού και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους .

Εχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει όσα ορίζονται από το νόμο, το Καταστατικό, τον Κανονισμό εργασιών και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα λαμβάνει γνώση της καταστάσεως του Ταμείου του μήνα που πέρασε και της οικονομικής καταστάσεως γενικά.

Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Αποφασίζει για τη διενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων στις Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Ορίζει το ύψος των εισφορών και συνδρομών των συνεταίρων .

2. Αποφασίζει για την παραδοχή των συνεταίρων ή όχι.

3. Επιβλέπει την τακτική τήρηση των βιβλίων πρακτικών στα οποία καταχωρούνται οι διάφορες αποφάσεις.

4. Υποβάλλει τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο , για έλεγχο , τριάντα μέρες τουλάχιστον πρίν την τακτική γενική συνέλευση .

5. Διορίζει το αναγκαίο προσωπικό, καθορίζοντας τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του εφόσον δεν υπάρχει απόφαση της Γ.Σ. που να περιορίζει το δικαίωμα αυτό. Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του , στον Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού .

6. Αποφασίζει για τη σύγκληση των Γ.Σ.

7. Μεριμνά για την επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά στην ευόδωση των σκοπών του Συνεταιρισμού και που δεν αναφέρεται ρητά στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου.

8. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο γενικά για την καλή διοίκηση και την διαχείριση του Συνεταιρισμού . Αποφασίζει για το ποσό πού μπορεί να διακινεί ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες του Συν/μού .

9. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το Δ.Σ. υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού δήλωση που περιέχει τα ονόματα των μελών του με την υπογραφή τους καθώς και των μελών του εποπτικού συμβουλίου.

10.Τά μέλη του διοκητικού συμβουλίου , οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την ασκηση των διοικητικών καθηκόντων τους την ίδια σύνεση και επιμέλεια πού καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις .

11.Το αξίωμα του μέλους είναι τιμητικό και άμισθο . Κατ εξαίρεση με απόφαση της ΓΣ , μπορεί να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με τον χρόνο απασχόλησης του , ιδίως για υπηρεσίες εκτός της έδρας του Συν/μού καθώς και για οδοιπορικά έξοδα .

Άρθρο 9ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΤΑΜΙΑ

1. Ο Πρόεδρος:

α) Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται σ” αυτό πάνω σε κάθε θέμα που αφορά στο Συνεταιρισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων σύμφωνα με το καταστατικό και τον κανονισμό εργασιών που τυχόν ψηφίστηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο.

γ) Υπογράφει έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού μαζί με το Γεν. Γραμματέα ή άλλο εντεταλμένο Σύμβουλο,

δ) Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία,

ε) Υπογράφει τις εντολές προς τον Ταμία για είσπραξη ή πληρωμή με βάση τα κεκανονιομένα.

στ) Εκθέτει τον απολογισμό της δράσης του Δ.Σ. και την κατάσταση του Συνεταιρισμού στην τακτική Γ.Σ.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν είναι απών ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Το Δ.Σ. μπορεί αναθέσει με απόφασή του και ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

3. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις εντολές.

4. Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη κάθε εσόδου του Συνεταιρισμού και διενεργεί όλες τις πληρωμές κατά τις αποφά­σεις του Δ.Σ. ειδικότερα ο Ταμίας έχει τα εξής καθήκοντα.

α) Ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδοντας τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως.

β) Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.

γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα διάφορα αποδεικτικά έγγραφα.

δ) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει μαζί με τον λογιστή ή το Γραμματέα τον ετήσιο ισολογισμό.

ε) Τηρεί όλα τα υποχρεωτικά για το Συνεταιρισμό βιβλία του Ταμείου και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την οικονομική κατάσταση στο Δ. και Ε.Σ.

στ) Εκτελεί κάθε σχετική για την υπηρεσία του απόφαση του Δ.Σ.

ζ) Καταθέτει κάθε ποσό που ξεπερνά τα 300 ευρω στ- όνομα του Συνεταιρισμού, στην Τράπεζα που έχει καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Το ως άνω ποσό που παραμένει στα χέρια του Ταμία προορίζεται για την κάλυψη μικροδαπανών.

Το Γεν. Γραμματέα ή τον Ταμία όταν κωλύονται, αναπληρώνει άλλος σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 10ο

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δεν μπορούν να εκλεγούν σαν μέλη του Δ.Σ. του Οικοδομικού Συνεταιρισμού:

1. Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

2. Οσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα και στα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης παράβασης καθήκοντος και συκοφαντικής δυσφήμισης.

3. Όσοι τελούν υπό νόμιμο απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Άρθρο 11

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την εποπτεία και τον έλεγχο των πράξεων και της διαχείρισης του Δ.Σ. έχει το Εποπτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις συνεταίρους. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία καλούνται στην εποπτεία προς αναπλήρωση λόγω δηλώσεως προσωρινού κωλύματος ή απουσίας τακτικών μελών αυτής.

Τα αυτά αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν μέλη της εποπτείας σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης, διαγραφής, ανάκλησης ή διαρκούς άλλου κωλύματος.

Αυτά εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, που αναφέρονται στην εκλογή αναπληρωματικών μελών.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται μαζί και με τον ίδιο τρόπο με τα μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη του Ε.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή τους εκλέγουν μεταξύ τους τον προϊστάμενο τους και τον αναπληρωτή του.

Το Ε Σ. συνέρχεται τουλάχιστο τέσσερεις φορές το έτος κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, ύστερα από πρόσκληση του προϊσταμένου του στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, συνέρχεται επίσης έκτακτα κατά τον ίδιο τρόπο, όταν κρίνει απαραίτητα ο προϊστάμενος, ή το ζητήσει από τον προϊστάμενο το τρίτο τουλάχιστο των μελών του Ε.Σ., ή το Δ.Σ, με έγγραφη αίτηση, στην οποία μνημονεύονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση κωλύματος του, προΐσταται των συνεδριάσεων του Ε.Σ. και ορίζει ως πρακτικογράφο σε κάθε συνεδρίαση ένα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. έχουν κύρος, αν έχουν εγκριθεί από την πλειοψηφία των μελών του σε συνεδρίαση που έγινε νομότυπα και αφού εγγραφούν στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται από αυτό και υπογράφοντας από τα παρόντα μέλη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα αναφέρεται σε συζήτηση για τη λήψη απόφασης.

Άρθρο 12ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ε.Σ. εποπτεύει και ελέγχει αν οι πράξεις του Δ.Σ. συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τον κανονισμό των εργασιών του και τις οδηγίες αυτού του είδους.

Δικαιούται το Ε.Σ. οποτεδήποτε να εξετάσει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία του Συνεταιρισμού, να κάνει έλεγχο του Ταμείου και άλλων ειδών και να ζητά κάθε εξήγηση. Για την διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων μπορεί να διορίσει έως τρείς ειδικούς συμβούλους η εμπειρογνώμονες .

Αν διαπιστώσει ότι το Δ.Σ. ή μέλος του δεν ετήρησε τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τον Κανονισμό των εργασιών, ή με άλλο τρόπο έβλαψε τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, υποδεικνύει στο ΔΣ την επανόρθωση τους , και δικαιούται να παίρνει όλα τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την περιφρούρηση των συμφερό­ντων του Συνεταιρισμού.

Το Ε.Σ. δικαιούται να συγκαλεί τό Δ.Σ. ή την Γεν.Συνέλευση όταν θεωρεί ότι διακινδυνεύονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του νόμου και του καταστατικού ή διαχειριστικών παρατυπιών .

Άρθρο 13ο

1. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκλογή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου που συνδέεται με συγγένεια «εξ αίματος ή αγχιστείας» μέχρι και δευτέρου βαθμού με μέλος του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. που με κάθε τρόπο φεύγουν από αυτό δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Ε.Σ. πριν από την εκκαθάριση της διαχείρισης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Συνεταιρισμού.

3. Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπο­ρούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών ή της Γ.Σ. ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτά ή τους συζύγους των ή τα παιδιά τους.

Άρθρο 14ο

Γενική Συνέλευση των μελών

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως.

Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων τις οποίες κατέχει. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:

Α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

Β) Η συγχώνευση, η σύντμηση της διάρκειας, η διάλυση, η μετατροπή και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

Γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών για τη λειτουργία του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου και του κανονισμού εργασίας και προσωπικού που τυχόν απασχολεί ο Συνεταιρισμός.

Δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της δημιουργίας των προϋποθέσεων παραθεριστικής κατοικίας των μελών του.

Ε)Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και του διοικητικού απολογισμού προηγούμενου έτους.

Στ) Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.

Ζ)Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

Η) Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή.

Θ) Η απόφαση για την αγορά ή την πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής της αξιοποίησης καθώς και τη σύναψη δανείων για την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού.

Ι) Η έγκριση του αποκλεισμού και της αποβολής – διαγραφής συνεταίρου

Κ)Η απόφαση για τη δυνατότητα εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης των έργων τεχνικής υποδομής στην έκταση του Συνεταιρισμού, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές μελέτες έργων, τις αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες και τα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών, από τον οικείο ΟΤΑ.

Λ)Η απόφαση, μετά την εκπλήρωση του σκοπού του Συνεταιρισμού, να λειτουργήσει για δέκα κατ΄ανώτατο όριο έτη ως σωματείο – σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοινών.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιασδήποτε νόμιμης ταχυδρομικής επιχείρησης. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το αρμόδιο Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος σύγκλησής της.

Άρθρο 16ο

Απαρτία- Ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης- Διαδικασία- Προεδρείο- τήρηση πρακτικών

Α. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία του 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.

Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη και αν παρίστανται, πάντως όχι λιγότερα από επτά (7).

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων των μελών πλην των θεμάτων της επομένης παραγράφου Β που απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού,

Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός. Όμως, ειδικώς για αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και απαλλαγής από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού, καθώς επίσης και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Β. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:
α) τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού,
β) τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,
γ) την μεταβολή της ευθύνης των μελών,
δ) τον αποκλεισμό συνεταίρου,
ε) την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού καθώς και τη διάλυση ή την αναβίωση ή τη συγχώνευσή του,
στ) την ανάκληση ή αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του Συνεταιρισμού.
Για τη λήψη απόφασης για τα θέματα της παραγράφου Β του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού .

Γ. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της συνέλευσης. Εως την εκλογή του προέδρου Γ.Σ. τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα ένα μέλος του συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση.

Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και απο τον ίδιο.

Στη συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθμού εφ΄όσον ο Συνεταιρισμός είναι μέλος της.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Εάν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά εάν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Άρθρο 17ο

Προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που λήφθηκε η απόφαση.
Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.
Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό για την προσβολή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.
Σε περίπτωση αποκλεισμού συνεταίρου για την προσβολή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ.3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19ο

Προσωπικό

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον οι πόροι Συνεταιρισμού και οι ανάγκες των εργασιών το επιβάλλουν μπορεί να οριστεί ότι καθήκοντα βοηθού Ταμία, βοηθού Γραμματέα και Λογιστού δε θα εκτελούν μέλη του Δ.Σ. αλλά υπάλληλοι έμμισθοι του Συνεταιρισμού.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού, ο τρόπος προσλήψεως και απολύσεως, η αντιμισθία και γενικά η σχέση εργασίας καθορίζονται είτε από το γενικό κανονισμό προσωπικού είτε με ατομική σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 20ο

Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού

Τό κεφάλαιο τού Συνεταιρισμού αποτελείται :

1. Από τις συνεταιριστικές μερίδες

2. Από το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο

3. Από το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.

Πόροι του Συνεταιρισμού

Οι πόροι του Συν/μού είναι :

α) οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών

β) οι τόκοι των καταθέσεων κεφαλαίων του Συν/μού .

γ) κάθε έσοδο από δικαιώματα .

δ)οι δωρεές προς τον Συν/μό , κάθε είδους .

ε)οι συνδρομές των μελών .

στ) έσοδα από μισθώματα.

ζ) έσοδα από οποιαδήποτε εργασία γίνεται από τον Συν/μό.

Αρθρο 21ο

Τρόπος δημιουργίας αποθεματικών

Α) Ο συνεταιρισμός μπορεί να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται:

1. Οι δωρεές προς το Συνεταιρισμό

2. Οι τόκοι που προέρχονται από την υποχρεωτική κατάθεση σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, που γίνεται στο όνομα του Συνεταιρισμού.

3. Οι τακτικές εισφορές των μελών του συνεταιρισμού όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού παραμένει αδιάθετο, κατατίθεται σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων του Συνεταιρισμού

Β) Ο συνεταιρισμός μπορεί να σχηματίσει έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο στο οποίο περιέρχονται έκτακτες εισφορές των μελών του συνεταιρισμού όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει επίσης και για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 22ο

Συνεταιρική μερίδα

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας πραγματοποιείται μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση του συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του νέου συνεταίρου.

Η μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.

Η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται και δύναται να κληροδοτείται.

Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου στο Συνεταιρισμό κατά το άρθρο 6 του παρόντος. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με γραπτή συμφωνία και ολοκληρώνεται με την καταχώρισή της στο μητρώο του συνεταιρισμού που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η Συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους .

Άρθρο 23ο

Εργασίες – πρόγραμμα τού Συνεταιρισμού:

Ο Συνεταιρισμός θα επιδιώξει την εκτέλεση τού σκοπού του ούμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που υπάρχουν και των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό αυτό.

Το πρόγραμμα του Συνεταιρισμού είναι:
Η έγκριση της Μ.Π.Ε.
Η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης και Πράξης Εφαρμογής
Η υλοποίηση των οικοπέδων των Ο.Τ. και των κοινοχρήστων χώρων στο έδαφος καθώς και η Εκτέλεση Εργων υποδομής
Η Συνεργασία με ΟΤΑ

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να αποφασίσει για τη δυνατότητα εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης των έργων τεχνικής υποδομής στην έκταση του Συνεταιρισμού, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές μελέτες έργων, τις αντίστοιχες πολεοδομικές μελέτες και τα προγράμματα ολοκλήρωσης αυτών, από τον οικείο ΟΤΑ , η δε αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου των οποίων , ανήκει στην Περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο Δήμος της έδρας του .

Άρθρο 24ο

Κανονισμός εργασιών

Η ρύθμιση με κάθε λεπτομέρεια οποιουδήποτε θέματος έχει σχέση με τις εργασίες του Συνεταιρισμού θα γίνεται σύμφωνα με κανονισμό εργασιών που θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Δάνεια Συνεταιρισμού

Τα δάνεια που θα παίρνει ο Συνεταιρισμός συνάπτονται από το Δ.Σ. ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 26ο

Διαχειριστική χρήση

Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους .

Άρθρο 27ο

Προϋπολογισμός

Ένα μήνα τουλάχιστο πριν από τη λήξη της χρήσεως συντάσ­σεται από το Δ.Σ. προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων διοική­σεως και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

Ισολογισμός – Απολογισμός

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τους υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Στη Γενική Συνέλευση επίσης υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των στοιχείων αυτών. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους σε εφημερίδα που κυκλοφορεί της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του Συν/σμού.

Άρθρο 29ο

Βιβλία που τηρούνται

Ο Συνεταιρισμός οφείλει να τηρεί τα παρακάτω βιβλία .

Γενικά βιβλία

1. Βιβλίο μητρώου μελών ( συνεταίρων) στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, όπως και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών

2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ .

3. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

4. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

5. Βιβλία πρακτικών άλλων ειδικών επιτροπών που συμβαίνει να υπάρχουν.

6. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται με χρονολογική σειρά εισόδου και εξόδου, όλα τα έγγραφα που παίρνει ή στέλνει ο Συνεταιρισμός και κάθε είδους αιτήσεις των συνεταίρων μελών και οποιουδήποτε άλλου.

7. Κτηματολόγιο.

8. Βιβλία και λογιστικά – φορολογικά στοιχεία πού προβλέπει η φορολογική νομοθεσία , τά οποία τηρούνται από τον οικονομικό υπεύθυνο χωρίς να αποκλείεται η συνεργασία με λογιστή ή άλλο βοηθητικό προσωπικό .

Τά βιβλία 1-2-3-4 θεωρούνται πρίν από την χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας της εδρας του Συν/μού .

Άρθρο 30ο

Τροποποίηση Καταστατικού Η τροποποίηση του καταστατικού του Συνεταιρισμού σε θέματα που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, διενεργείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ`αυτήν τα δύο τρία των μελών Για τη λήψη απόφασης για τα θέματα αυτά απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού

Αρθρο 310

Εποπτεία και Έλεγχος

Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Συνεταιρισμού ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών, το δε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι αρμόδιο μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας καθώς και την έκδοση βεβαίωσης ότι η προτεινόμενη έκταση είναι εντός περιοχής ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

Άρθρο 32ο

Διάλυση του Συνεταιρισμού – Εκκαθάριση Ο συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10
β) Οταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράταση του από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
δ) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στο Μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός.
Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση.
Την εκκαθάριση διενεργεί το Εποπτικό συμβούλιο.
Ο συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ` όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους.
Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1, περίπτωση α`, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται οτι ο συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου στους συνεταίρους.

Άρθρο 33ο

Ο παρόν Συνεταιρισμός δύναται μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του να συμμετέχει σε Ενωση Συνεταιρισμών κατά τα οριζόμενα στο ν.1667/86 .

Άρθρο 34ο

Σφραγίδα Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα στρογγυλή. Αυτή θα έχει κυκλικά γραμμένο τον τίτλο «Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Ηρακλείου» και στη μέση τις λέξεις ΣΥΝ.Π.Ε.

Άρθρο 35ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία των αστικών οικοδομικών συνεταιρισμών .

Άρθρο 36ο- Τελική διάταξη

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 36 άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό και εγκρίθηκε από τα μέλη του Συνεταιρισμού στην έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 11ης Νοε 2014, υπογράφεται από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους Πρόεδρο τον Γραμματέα της ΓΣ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακολουθεί, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και στο Εποπτεύον Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καταχωρηθεί, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου .

Ηράκλειο 11-11-2014

Ο Προεδρος ΓΣ, Ο Γραμματεας ΓΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ